Impact event – Most Significant Change Meeting 2022

2 januari 2023

Op 24 november vond onze allereerste impactbijeenkomst plaats. Aan de hand van de methode “Most Significant Change” hebben wij met 30 studenten, senioren, zorgpartners, subsidieverstrekkers en andere betrokkenen onze “eigen wijsheid” uitgewisseld.

Most Significant Change is een participatieve methode die ervan uitgaat dat mensen die betrokken zijn bij een project het beste weten welke verhalen ertoe doen. De impactbijeenkomst is onderdeel van deze methode en is bedoeld om na te gaan in hoeverre de betrokkenen de impactverhalen die we verzameld hebben herkennen.

We zoeken antwoord op de vragen: Geven de impactverhalen een compleet beeld? Zijn er blinde vlekken? En wat kunnen we nog toevoegen op het gebied van impact? Centrale vraag in de impactverhalen is: Wat is de belangrijkste verandering die heeft plaatsgevonden door het project?

Deel 1: De screening

Het eerste deel van de bijeenkomst bestaat uit een screening waarin we de verzamelde verhalen lezen en bekijken. Zo lezen de aanwezigen het verhaal van Ans (89) en Isa (22), die als belangrijkste verandering noemen: ‘Gewoon, dat extra stukje gezelligheid. Dat we er samen op uit gaan. Dat ik meer buiten kom.’ Ook in het verhaal van Christine (22) en Corrie (85) is de grootste verandering dat Corrie weer buiten komt: “Toen ik Corrie leerde kennen was het erg lang geleden dat ze kon wandelen en dit was daarom een grote stap. Corrie was hiervoor al zo’n half jaar niet in een supermarkt geweest. Daarom hebben we samen het wandelen opgepakt en dit gaat ook steeds beter sindsdien. Inmiddels lopen we meestal even naar het winkelcentrum om wat boodschapjes te doen.” 

Vervolgens keken we een deel van de korte documentaire “Mijn Bonus Oma” die gemaakt is door student Alissa. Deze documentaire geeft een goed beeld van onze werkwijze, vanaf het zoeken van een senior, het intakegesprek en maken van een match tot het bezoeken van haar senior Toos. Alissa was in de zaal aanwezig en heeft een korte toelichting gegeven over haar film.

Hierna lazen we een stuk uit het evaluatierapport (pagina’s 17-24) over wat studenten na afloop van hun deelname aan ons project antwoordden op de vraag: “Wat heb je ervaren als meest belangrijke verandering(en) voor de senior tijdens de afgelopen maanden en waarom?” Studenten noemden hierin veel voorbeelden van het uitbreiden van het sociale netwerk, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verminderen van de eenzaamheid van hun senior.

Ook vroegen wij studenten naar de impact die de deelname aan het project voor hen zelf heeft gehad. Studenten noemden hier dat zij voldoening hebben ervaren dat ze iets voor iemand hebben kunnen betekenen, dat ze nieuwe inzichten hebben gekregen (bijvoorbeeld door feedback en levensadviezen die ze van de senior kregen, of hoe het is om even geen smartphone bij de hand te hebben). Ook hebben ze nieuwe vaardigheden ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van luisteren, initiatief nemen, op tijd komen en structuur aanbrengen. Zo schrijft een student: “Ik ben geduldiger geworden en heb meer routine gekregen het afgelopen half jaar. Als ik bij mijn senior op bezoek was leerde ik me goed focussen zonder constante afleidingen van telefoons oid.”

Ter afsluiting keken we nog acht korte video’s die gemaakt zijn door studenten zelf of door ons team over verschillende matches. Studenten en senioren vertellen in deze video’s wat ze zoal samen doen en hoe zij het onderlinge contact ervaren.

Deel 2: Ronde tafelgesprekken

In het tweede deel van de bijeenkomst zijn we in 5 groepen het gesprek aangegaan over de verhalen die in de screening aan bod zijn gekomen. In drie rondes bespraken we de volgende vragen:
1. wat herken ik?
2. wat wil ik toevoegen?
3. wat wil ik verder nog meegeven?

In ronde 1 werden de punten van herkenning uitgewisseld:

De aanwezigen noemden hier bijvoorbeeld:
– Het gevoel hebben dat je een extra familielid in jouw studiestad hebt;
– Verschillen vallen weg als je een gemeenschappelijke passie hebt;
– De behoefte aan hulp bij technologie (computer/telefoons) is erg groot, en studenten kunnen daar goed bij helpen;
– Dat het opbouwen van een band even duurt, het is echt een proces;
– Studenten en senioren worden wijzer van elkaar;
– Het isolement waarin veel ouderen zitten wordt herkend door de aanwezige zorgprofessionals;
– Door koppeling tussen jong en oud worden beide levens rijker, het is een win-win situatie;

In ronde 2 bespraken we welke verhalen er nog toegevoegd moeten worden om het beeld van de impact compleet te maken.

De aanwezigen noemden hier onder andere:
– Dat er in de video’s relatief veel mannen te zien zijn. Dit is anders dan de praktijk;
– Dat er in de verhalen weinig senioren aan bod komen die niet hulpbehoevend zijn, maar het wel waardevol vinden om aan een student gekoppeld te worden;
– Dat de impact van studenten in verpleeghuizen nog niet in beeld is gebracht. Een aantal zorgprofessionals hebben ervaren dat studenten die gekoppeld zijn aan senioren met dementie uit onzekerheid kunnen afhaken, zonder dat hierover het gesprek met de zorgprofessionals is aangegaan. Door de connectie met zorgprofessionals te verbeteren kunnen studenten meer begeleiding krijgen als ze het contact als moeilijk ervaren; 
– De rol van de zorgprofessional mag sowieso beter in beeld worden gebracht;


In ronde 3 werd genoemd wat de aanwezigen verder nog wilden meegeven om het beeld over de impact die stichting senior&student maakt compleet te maken.

Hier kwam onder andere uit; 
– Dat het voor studenten belangrijk is dat er een eindpunt is in het project, zodat ze weten waaraan ze zich committeren;
– Dat er meer kennis gedeeld mag worden over senioren met dementie, omdat de kans groot is dat een senior hiermee te maken heeft;
– Dat er voor studenten met mentale problemen (dit zijn er veel, zeker na de coronajaren) ook veel winst te halen is uit het vrijwilligerswerk. Voor hen is het ook belangrijk te ervaren wat het betekent dat je ertoe doet voor iemand anders;
– Hoe kunnen we het vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker maken, zodat alle senioren van de wachtlijst snel gematcht kunnen worden? Een laagdrempelige instroom zou kunnen helpen, zodat studenten zich niet meteen voor een half jaar committeren, maar eerst eens ervaren hoe het is om bijvoorbeeld af en toe iemand te helpen;
– Het zou mooi zijn als niet alleen studenten op zoek kunnen naar een senior, maar dat senioren via het digitale systeem ook een student kunnen kiezen; 

Tijdens de afsluitende lunch hebben we van een aantal aanwezigen direct het verhaal dat zij wilden toevoegen opgenomen. Alle verhalen zullen we meenemen om (het verhaal van) onze impact uit te breiden. 

Wij waarderen het enorm dat er zoveel studenten, senioren, zorgprofessionals, subsidieverstrekkers en andere geïnteresseerden aanwezig waren om samen met ons ze impact van stichting senior&student in kaart te brengen en input te verzamelen om dit beeld nog completer te maken.

In 2023 zal er wederom een impactbijeenkomst plaatsvinden, waarin we op basis van de lessen uit deze eerste bijeenkomst het beeld van de impact van stichting senior&student verder compleet zullen maken. Ook gaan we direct aan de slag met de lessen en feedback die we hebben gekregen om onze impact verder te vergroten. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op de volgende bijeenkomst!

Een impressie van de impactdag zie je in deze aftermovie.